Obowiązek informacyjny – artykuł 13 RODO

1. Administrator Danych Osobowych – GoldGinger Photography

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma GoldGinger Photography. Operatorem firmy GoldGinger Photography jest firma Fotografia Artystyczny GoldGinger Photography z siedzibą w Słupsku przy ul. Chełmońskiego 7a, 76-200 Słupsk, Polska, (NIP: 8392864129) oraz jego prawny następca Małgorzata de Oliveira ( PESEL 83031701760 ) Aby skontaktować się z nami wyślij wiadomość pod e-mail: info@goldginger.com lub zadzwoń pod numer telefonu 577033193.

2. Pozyskiwanie danych osobowych do serwisu useme.eu

Dane osobowe otrzymujemy od Ciebie podczas wysyłania do ciebie oferty na sesję zdjęciową lub reportaż. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie wybranych danych wymienionych podczas procesu rekrutacji jest konieczne do zawarcia z GoldGigner Photography umowy o świadczenie usług w ramach usług. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej , miejscowość zamieszkania, numer telefonu, PESEL lub NIP, nr dowodu osobistego. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w useme.eu

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z usługami świadczonymi przez GoldGinger Photography, w szczególności w celach związanych z kontaktowaniem się z Użytkownikiem w ramach obsługi zlecenia, publikowaniem zleceń, ewentualnymi reklamacjami oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

4. Uprawnienia wobec Administratora danych w zakresie przetwarzanych danych:

  • prawo dostępu do danych;

  • prawo do sprostowania – gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  • prawo do usunięcia danych – gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. Jeśli Twoje dane nie są objęte obowiązkiem przechowywania z uwagi na rozliczone umowy, w każdej chwili możesz zgłosić chęć ich usunięcia pisząc na adres info@goldginger.com

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  • prawo do przenoszenia danych - przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;

  • prawo do sprzeciwu – od 25.05.2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś oraz gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;

  • prawo do nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego (UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych).

5. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Jeśli wyrazisz na to dobrowolną zgodę

Twoje dane będą udostępniane Wykonawcom lub podmiotom Zlecającym im określone usługi, czynności bądź dzieła ( drukowanie odbitek, tworzenie albumów, druków wielkoformatowych ) Twoje dane osobowe są przekazywane również podmiotowi zewnętrznemu, który zajmuje się obsługą firmy. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych nastąpi jedynie w zakresie i dla celów wskazanych przy rejestracji, akceptacji regulaminu oraz przy wyrażeniu zgody.

6. Przechowywanie danych przez Administratora useme.eu

Twoje dane osobowe, w postaci zdjęć użytych do portfolio za Twoją zgodą, będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizowania usług GoldGinger Photography, na czas nie określony.

Dane osobowe które zostały użyte przy wypełnianiu umowy do sesji zdjęciowej, będą przetrzymywane przez okres maksymalnie 2 lat, o ile nie zezwoliłeś na publikację swojego wizerunku, wówczas umowa będzie przetrzymana na czas nieokreślony.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe NIE będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Twoje dane osobowe NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now